Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/aldiablo/public_html/coaweb/libraries/f0f/input/input.php on line 102

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/aldiablo/public_html/coaweb/libraries/f0f/database/driver/joomla.php on line 599

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/aldiablo/public_html/coaweb/libraries/f0f/database/driver/joomla.php on line 599

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/aldiablo/public_html/coaweb/libraries/f0f/input/input.php on line 102

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/aldiablo/public_html/coaweb/libraries/f0f/input/input.php on line 102
Trobada – debat: anarquisme, lluita obrera i moviments socials
Menu

Trobada – debat: anarquisme, lluita obrera i moviments socials

encuentro debate cnt barcelona 2

 Presentació:

Mitjançant el present document ens agradaria convidar-vos a participar del debat que, des de la CNT-AIT de Barcelona, estem organitzant i que té com a objectiu analitzar i comprendre la presència de les lluites socials assembleàries i antiautoritàries en el sí dels conflictes laborals.

Des del nostre sindicat considerem que la lluita obrera és el pilar fonamental de resistència a la societat de classes, i percebem un cert desencís amb la mateixa per part de col·lectius que desenvolupen una funció molt activa en altres àmbits de lluita. Ens agradaria poder parlar d’aquest tema per poder aprendre de les diferents reflexions que apareguin durant el debat, i aplicar aquest aprenentatge en les nostres lluites quotidianes, ja que estem convençuts de que repercutirà positivament en elles.

A continuació us presentem informació sobre l’organització i el funcionament del debat.

 Preparació dels continguts:

Els col·lectius i persones convidades tindran uns dies per enviar ponències i rèpliques pel debat. Aquesta redacció de ponències pot fer-se de forma individual o col·lectiva. Des de la CNT-AIT aportem una ponència que podria servir de base i que en sí mateixa és suficient per generar una part del debat. Tot i així, la trobada serà més enriquidora quanta més participació hi hagi en l’elaboració de ponències, per la qual cosa us animem a contribuir en aquest sentit.

 Temporalització:

La data prevista pel debat és dissabte 19 de novembre, per la qual cosa hem establert la següent temporalització:

 Des de la invitació fins el 23 de octubre: elaboració oberta de ponències.
El 23 d’octubre: elaboració i tramitació de l’ordre del dia.
Des del 23 d’octubre al 13 de novembre: possibilitat d’elaboració de rèpliques, contraponències i textos complementaris als punts de l’ordre del dia.
Del 13 de novembre fins a la trobada: no es tramitarà cap text per facilitar la reflexió sobre el material ja disponible.

 Coordinació:

El debat es coordinarà a través de la Comissió de Cultura de la CNT-AIT de Barcelona, utilitzant per enviar i recollir ponències el següent mail de contacte:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 Participants:

Podran participar del debat totes aquelles persones i grups interessats, excepte les següents excepcions: Empresaris, policies, militars, o altres professions repressives o amb interessos contraris als de la classe treballadora (seguretat privada, RRHH…).
Partits polítics o altres organitzacions satèl·lits als mateixos.
Sindicats participants en eleccions sindicals i comitès d’empresa.

Els criteris anteriors (excepte el primer) s’apliquen a la participació col·lectiva. En cas de que alguna persona d’un grup o col·lectiu convidat sigui membre al mateix temps d’un partit o sindicat no és inconvenient que assisteixi de manera individual. L’objectiu d’aquests criteris no és discriminar a ningú, sinó centrar-nos en la temàtica proposada, sense generar altres debats que, per la seva magnitud i complexitat, desplaçarien l’objecte d’aquesta trobada.

La participació al debat serà sempre individual, tot i que no serà cap inconvenient si alguna persona assistent desitja parlar en nom del seu col·lectiu.
Per últim ens agradaria demanar que les persones que tinguin previst participar ho facin des d’una perspectiva respectuosa i constructiva.

 Ordre del dia:

Un cop rebuda la primera tanda de ponències, s’elaborarà un ordre del dia que reculli els punts principals tractats als textos. A partir d’aleshores, cada setmana s’enviaran les contraponències i textos complementaris que es vagin generant fins la data final, una setmana abans de la trobada.

 Metodologia del debat:

El debat es dividirà en dues sessions principals: matí i tarda. S’establiran per part nostra les següents funcions: moderació, presa de paraula i presa d’actes. Si alguna persona convidada vol col·laborar en aquestes tasques, serà benvinguda.
Es farà una pausa de 30 minuts enmig de cada sessió. A l’inici de cada punt es donarà la paraula a aquells participants que hagin realitzat ponències o textos, perquè de forma breu i resumida exposin els seus punts de vista.
Un cop finalitzades les exposicions, s’obrirà torn de paraula. Pel desenvolupament del debat s’aplicaran els criteris de moderació que adjuntem.
Recordem que l’objectiu és l’intercanvi d’idees entre companys, però a priori no hi ha cap proposta concreta per la que s’hagi d’arribar a un consens. Per tant, el debat podrà continuar sense arribar a cap acord fins que s’esgoti el temps estipulat pel punt corresponent. En aquest moment, es tancarà el torn de paraules i es passarà al següent punt.

 Criteris de moderació:

S’ establiran un màxim de 3 intervencions per persona i punt (sense comptar les exposicions i al·lusions).
Cada intervenció no podrà superar els 5 minuts.
La mesa interromprà les intervencions que tinguin com a fi desviar-se del tema de la convocatòria o que no tinguin res a veure amb el punt tractat.
S’interrompran els debats monopolitzats per 2 o 2 persones ja que entorpeixen l’intercanvi entre la resta d’assistents.
Cada grup o assistent parlarà per sí mateix, i si fa referencia a altres grups o persones ho haurà d’explicitar.
Si hi ha intercanvi d’acusacions o malentesos personals entre els assistents, se’ls convidarà a que els solucionin fora de l’espai.
Es cridarà l’atenció a les intervencions excessivament llargues o repetitives.
No es permetran actituds ni comentaris sexistes, racistes o que fereixin les diferents sensibilitats dels assistents.

 Finalització:

S’obre la possibilitat de realitzar una publicació amb tots els texts elaborats pel debat, si és que es considera que són interessants i que aporten alguna cosa positiva pel nostre moviment.

  Trobada – debat: Anarquisme, lluita obrera i moviments socials

   Lloc: La Cinètika (Fabra i Puig 32, Barcelona)
   Data: 19 de novembre de 2016
   Hora de inici: 10:00h

 

 [CASTELLANO]

Encuentro - debate: anarquismo, lucha obrera y movimientos sociales

Presentación:

Mediante el presente documento nos gustaría invitarle a participar del debate que, desde la CNT de Barcelona, ​​estamos organizando y que tiene como objetivo analizar y comprender la presencia de las luchas sociales asamblearias y antiautoritarias en el seno de los conflictos laborales . Desde nuestro sindicato consideramos que la lucha obrera es el pilar fundamental de resistencia a la sociedad de clases, y percibimos un cierto desencanto con la misma por parte de colectivos que desarrollan una función muy activa en otros ámbitos de lucha. Nos gustaría poder hablar de este tema para poder aprender de las diferentes reflexiones que aparezcan durante el debate, y aplicar este aprendizaje en nuestras luchas cotidianas, ya que estamos convencidos de que repercutirá positivamente en ellas.

A continuación presentamos información sobre la organización y el funcionamiento del debate.

Preparación de los contenidos:

 Los colectivos y personas invitadas tendrán unos días para enviar ponencias y réplicas por el debate. Esta redacción de ponencias puede hacerse de forma individual o colectiva. Desde la CNT aportamos una ponencia que podría servir de base y que en sí misma es suficiente para generar una parte del debate. Aún así, el encuentro será más enriquecedora cuanta más participación haya en la elaboración de ponencias, por lo que os animamos a contribuir en este sentido.

Temporalización:

 La fecha prevista para el debate es sábado 19 de noviembre, por lo que hemos establecido la siguiente temporalización:

Desde la invitación hasta el 23 de octubre: elaboración abierta de ponencias.

El 23 de octubre: elaboración y tramitación de la orden del día.

Desde el 23 de octubre al 13 de noviembre: posibilidad de elaboración de réplicas, CONTRAPONENCIA y textos complementarios a los puntos del orden del día.Del 13 de noviembre hasta el encuentro: no se tramitará ningún texto para facilitar la reflexión sobre el material ya disponible.

 Coordinación:

 El debate se coordinará a través de la Comisión de Cultura de la CNT de Barcelona, utilizando para enviar y recoger ponencias el siguiente mail de contacto:

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Participantes:

 Podrán participar del debate todas aquellas personas y grupos interesados, salvo las siguientes excepciones:

Empresarios, policías, militares, u otros profesiones represivas o con intereses contrarios a los de la clase trabajadora (seguridad privada, RRHH ...).

Partidos políticos u otras organizaciones satélites a los mismos.

Sindicatos participantes en elecciones sindicales y comités de empresa.

Los criterios anteriores (excepto el primero) se aplican a la participación colectiva. En caso de que alguna persona de un grupo o colectivo invitado sea miembro al mismo tiempo de un partido o sindicato no es inconveniente que asista de manera individual. El objetivo de estos criterios no es discriminar a nadie, sino centrarnos en la temática propuesta, sin generar otros debates que, por su magnitud y complejidad, desplazarían el objeto de este encuentro.

La participación en el debate será siempre individual, aunque no será ningún inconveniente si alguna persona asistente desea hablar en nombre de su colectivo.

Por último nos gustaría pedir que las personas que tengan previsto participar lo hagan desde una perspectiva respetuosa y constructiva.

Orden del dia:

 Una vez recibida la primera tanda de ponencias, se elaborará un orden del día que recoja los puntos principales tratados en los textos. A partir de entonces, cada semana se enviarán las CONTRAPONENCIA y textos complementarios que se vayan generando hasta la fecha final, una semana antes del encuentro.

Metodologia del debate:

 El debate se dividirá en dos sesiones principales: mañana y tarde. Se establecerán por nuestra parte las siguientes funciones: moderación, toma de palabra y toma de actos. Si alguna persona invitada quiere colaborar en estas tareas, será bienvenida.

Se hará una pausa de 30 minutos en medio de cada sesión.

Al inicio de cada punto se dará la palabra a aquellos participantes que hayan realizado ponencias o textos, para que de forma breve y resumida expongan sus puntos de vista.

Una vez finalizadas las exposiciones, se abrirá el turno de palabra. Para el desarrollo del debate se aplicarán los criterios de moderación que adjuntamos.

Recordemos que el objetivo es el intercambio de ideas entre compañeros, pero a priori no hay ninguna propuesta concreta para la que se tenga que llegar a un consenso. Por tanto, el debate podrá continuar sin llegar a ningún acuerdo hasta que se agote el tiempo estipulado por el punto correspondiente. En este momento, se cerrará el turno de palabras y se pasará al siguiente punto.

Criterios de moderación:

 Se establecerán un máximo de 3 intervenciones por persona y punto (sin contar las exposiciones y alusiones).

Cada intervención no podrá superar los 5 minutos.

La mesa interrumpirá las intervenciones que tengan como fin desviarse del tema de la convocatoria o que no tengan nada que ver con el punto tratado.

Interrumpirán los debates monopolizados por 2 o 2 personas ya que entorpecen el intercambio entre el resto de asistentes.

Cada grupo o asistente hablará por sí mismo, y si hace referencia a otros grupos o personas lo deberá explicitar.

Si hay intercambio de acusaciones o malentendidos personales entre los asistentes, se les invitará a que los solucionen fuera del espacio.

Se llamará la atención a las intervenciones excesivamente largas o repetitivas.

No se permitirán actitudes ni comentarios sexistas, racistas o que hieran las diferentes sensibilidades de los asistentes.

Finalización:

 Se abre la posibilidad de realizar una publicación con todos los textos elaborados por el debate, si es que se considera que son interesantes y que aportan algo positivo para nuestro movimiento.

Encuentro - debate: Anarquismo, lucha obrera y movimientos sociales

   Lugar: La Cinètika (Fabra i Puig 32, Barcelona)
   Fecha: 19 de novembre de 2016
   Hora de inicio: 10:00h

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

287 comentarios

Deja un comentario

Asegúrese de introducir toda la información requerida, indicada por un asterisco (*). No se permite código HTML.

volver arriba

Info(A)

 

Contrainfo

Miradas(A)

Opinión(A)

Anarcofeminismo

Eventos